Privaatsustingimused

Vihula Manor Lifestyle OÜ töötleb isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses, s.o kaupade jae- ja hulgimüügi ning müüki toetavate tegevuste käigus. Käesolev isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika ülevaade annab infot selle kohta, kuidas ja milleks kodulehe külastajate andmeid (sh päringu saatjad, kliendilepingu sõlmijad) kogub, töötleb, jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation), millega saab lähemalt tutvuda veebilehel https://www.eugdpr.org/eugdpr.org-1.html. Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

1. Üldpõhimõtted

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et meie poolt kogutud Isikuandmeid oleksid kaitstud. Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.

Me töötleme isikuandmeid alati seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Lisaks võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Me peame oluliseks ja panustame sellesse, et meie töötajad teaksid ja täidaksid kehtivaid privaatsusnõudeid.

2. Küpsised

Isikuandmeid kogume otse klientidelt koos nende nõusolekuga, kas e-kirja teel, päringuvormiga või automaatsete andmekogumisvahenditega veebipoes (Google Analytics, küpsised, pikslisilt), mis aitavad kaasa kodulehe kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja on vabatahtlikud igale kodulehe külastajale. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale (Web Browser – nt Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera) ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale (tavaliselt Temporary files alla). Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused (näiteks kasutatav kirjasuurus, suhtluskeel, arvuti asukoht, seadmeinfo, enim külastatud veebilehed / aadressid jms info), et pakkuda kliendile veebisirvija (mainitud Web Browser’d) kiiremat ja “targemat” tegutsemist. Veebilehitsejad on vaikimisi määratud küpsiseid lubama, aga on jäetud võimalus manuaalselt seadeid muuta sellliseks, et veebilehitseja keeldub küpsistest, blokeerib kolmandate osapoolte küpsised, teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Kui viimane punkt pole aktiveeritud, siis seda on kindlasti soovituslik teha, et tekiks ülevaade kodulehtedest, mis salvestavad kasutaja isikuandmeid.

Pikslisilt on väike veebisaidi koodilõik, mis võimaldab küpsiseid paigaldada ja lugeda. Pikslisildid käivituvad, kui kasutaja avab näiteks mõne e-kirja, saabub veebisaidile. Seejärel registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud või laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid.

Kasutame järgmiseid küpsised:

Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.

Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks Teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitse sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;

Crome Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 ;

Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

3. Isikuandmete töötlemine

Töötleme Teie isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega. Peamiselt töötleme isikuandmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks. Lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks, Teie nõusoleku alusel ning õigustatud huvi alusel.

3.1. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed ja kontaktandmed, näiteks nimi, meiliaadress, telefoninumber, IP aadress;

(2) äriklientide esindajate andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht;

(3) ostjate pangaandmed, näiteks arvelduskonto number, panga nimi;

(4) ostuajalugu, näiteks ostu kuupäev, ostetud kaup ja teenus, kogus.

Me võime saada isikuandmeid otse Teilt, kui sisestate oma isikuandmed meie e-poes ostu sooritades, kui külastate meie veebilehte, täidate meie ankeedi mõnel avalikul üritusel või osalete tarbijamängus. Teie ostuajaloo kogume ise kui salvestame teabe e-poes Teie ostude kohta.

 

3.2 Millisel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) e-poe toimimise tagamiseks, sh müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Teie tellimuste menetlemiseks ja kohaletoimetamiseks, Teile klienditoe pakkumiseks;

(2) õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, sh Teile maksete tagastamiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks;

(3) Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;

(4) rahulolu uuringute läbiviimiseks, kliendieelistuste analüüsiks ning uuringute ja analüüsi tulemuste kasutamiseks mh toodete turustamiseks ja arendamiseks;

(5) E-poe kohta teadete edastamiseks;

(6) Meie uudiskirjade edastamiseks;

(7) Meie toodete ja teenuste reklaamimiseks.

 

3.3. Millised on Teie õigused seonduvalt Isikuandmetega

Teil on oma Isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

 

(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

 

(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning me reageerime koheselt.

 

(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

 

(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

 

(9) Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee). Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.jaost.

 

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi privaatsustingimuste kohta, siis palun esitage meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil sales@vihulamanorlifestyle.com. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasuse.

 

3.4. Milliseid isikuandmete turvalisusmeetmeid me rakendame?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise, hävitamise, kaotsimineku või neile lubamatu juurdepääsu eest.

 

3.5. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil sales@vihulamanorlifestyle.com. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 

3.6. Kellele avalikustame isikuandmeid?

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele ja järelevalveasutusele, kui meil on vastav juriidiline kohustus, meie volitatud töötlejatele ja isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks, samuti Maksekeskus AS volitatud töötajale maksete teostamiseks. Töötleme isikuandmeid reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

3.7. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik privaatsustingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

 

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). E-poe müügilepingute andmeid säilitame 3 aastat pärast müügitehingu sooritamist. Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

Tallinna kontor

Rüütli 13, Tallinn, 10130
Vihula Manor Lifestyle OÜ
+372 627 7888
sales@vihulamanorlifestyle.com

Esinduspood

Vihula Mõis
Vihula, Lääne-Virumaa
45402 Eesti
Asukoht

Kasutame küpsiseid parema külastuselamuse tagamiseks. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.